udc

MÁSTER EN INTERVENCIÓN E COIDADO FAMILIAR

Este máster é un título propio da Universidade da Coruña. A súa finalidade é capacitar profesionais de diversos ámbitos nas habilidades e as técnicas de intervención con familias, nenos, nenas e adolescentes. Esta formación de posgrao iniciouse en 1998 (Xunta de Goberno da UDC, setembro 1998) como un curso de «Experto» dun ano de duración e en 2016 constitúese como un Máster de dous anos de duración (Xunta de goberno da UDC, xuño 2016).

É por tanto unha formación que ten unha longa experiencia, que acadou moitas promocións de alumnos/as graduados/as. O equipo de dirección e coordinación do máster é a Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar.

Descargar folleto (PDF)

fullsizerender-7

Para que me capacita?

O máster ensina como crear unha relación de axuda profesional baseada en construír alianzas terapéuticas coas familias en ámbitos como a saúde, educación, protección á infancia, servizos sociais, terapia familiar e de parella.

O máster baséase nun modelo de traballo ben definido en varios manuais e publicacións científicas. O ensino céntrase na práctica desde o primeiro momento: adestramento de habilidades e aprendizaxe de técnicas para intervir en contextos diversos. O alumnado que realizou este máster traballa actualmente como educadores/as familiares, terapeutas familiares, técnicos/as de protección á infancia, en programas de preservación familiar en servizos sociais, saúde mental, orientación familiar, enfermaría comunitaria e familiar.

Ademais do título de máster da UDC, esta formación está tamén acreditada pola Federación Española de Asociacións de Terapia Familiar (FEATF) para que quen o faga se poida certificar como Terapeuta Familiar (neste caso é obrigatorio completalo cun período de supervisión práctica).

Que fai especial e diferente este Máster?

Ao longo dos anos, o alumnado que pasou polo máster destaca estes aspectos especiais: o ambiente de motivación e optimismo que se crea nos seminarios e nas prácticas, a cohesión que se xera entre o alumnado, e os valores que sustentan o modelo de intervención (respecto e curiosidade, dignidade das familias, optimismo, resiliencia, convicción sobre a capacidade de cambio e crecemento).

Por que dura dous anos?

O máster é de tipo presencial, pero a súa estrutura permitiu que moitos alumnos e alumnas compatibilizasen a súa realización con outras actividades (tanto de traballo como outros estudos).

Consta de 1500 horas: distribuídas en 625 horas realizadas no primeiro ano (25 ECTS) e 875 horas (35 ECTS) no segundo. Facer o máster en dous anos é necesario para asentar as habilidades de intervención e, ademais, unha condición da FEATF para a acreditación de terapeuta familiar.

O segundo ano ten unha orientación moi práctica, baseada en prácticas con familias e menores, que se asenta en toda a formación teórica e de habilidades do primeiro ano. Por outra banda, ao longo do segundo ano realízanse tres obradoiros deseñados para conseguir unha realización exitosa do Traballo Fin de Máster.

Onde se fai e que horario ten?

Toda a actividade docente ten lugar na UIICF, que está situada na primeira planta (Zona C) do Hospital Naval de Ferrol (Avda. da Residencia s/n, 15405 Ferrol). A UIICF ten salas de intervención, sala de espera, salas de equipo, laboratorio de vídeo, despachos e unha aula.

O máster consta de seminarios e obradoiros intensivos (en sábados alternos). Durante todo o segundo ano inclúe prácticas que se realizan nun día da semana que o alumnado elixe (5 horas, ben pola mañá ben pola tarde). Estas prácticas pódense facer na propia UIICF (Ferrol), na Coruña, Lugo ou Pontevedra.

Como son as prácticas?

O alumnado forma parte do equipo de intervención familiar, observando en vivo as sesións de traballo coa familia e participando co equipo profesional na valoración dos casos e no deseño do plan de caso e de todas as intervencións durante o proceso.

Como é o profesorado?

Os profesores e profesoras que colaboran actualmente co máster foron valorados moi positivamente polo alumnado ao longo das sucesivas promocións. O seu perfil xeral inclúe: capacidade didáctica e experiencia académica ou de supervisión, ter experiencia práctica consolidada, alta motivación para a intervención familiar e optimismo.

Que necesito para ser admitido/a como alumno/a?

Ter unha titulación de grao (ou licenciatura) no ámbito da saúde, educación, ou social (Educación Social, Enfermaría, Psicoloxía, Psiquiatría, Traballo Social). A solicitude de admisión pódese facer no enderezo http://uiicf.net/formulario-inscripcion/

Tamén se pode solicitar información adicional ou resolver dúbidas no correo interfam@udc.es ou no teléfono 646 102 004.

O proceso de selección inclúe unha entrevista persoal previa á admisión definitiva.

Canto custa e como se paga?

O prezo da matrícula polos dous anos é de 2900 € (1450 € por ano). A matrícula pódese pagar fraccionada (mesmo en mensualidades).

A universidade ofrece bolsas parciais para realizar este máster (o número de bolsas está en función do número de alumnos que se matriculen).

Como podo saber se este máster vai ser un paso significativo na miña proxección profesional e persoal?

Esta é unha pregunta persoal que te debes facer se che interesa este máster. Nós tentamos (na entrevista inicial para a admisión e na formación que ofrecemos respecto diso) que coñezas ben que pretendemos con esta formación e en que consiste. Ese coñecemento debe ser a base para unha boa elección. Para nós é fundamental que as persoas que entran no máster estean motivadas e ilusionadas; queremos que, ademais de aprender, vivan unha experiencia de crecemento profesional e persoal.

 

Back to Top